Libellés

Archives du blog

mercredi 4 janvier 2017

** *မယ့္ဆရီယန္-ခြန္ယြမ္း ေနၾကာရိုင္းမ်ားဆီသို႔ ** *

ခရီးသြားျခင္း အႏုပညာ
ေက်ာက္ဖရား ေသာင္ရင္းမွသည္ မယ့္ေခါင္ဆီသို႔ စာစု (၃)

ေမာင္ရင္ငေတ
ေက်ာက္ဖရား ေသာင္ရင္းမွသည္
မယ့္ေခါင္ဆီသို႔
(မယ့္ဆရီယန္-ခြန္ယြမ္း ေနၾကာရိုင္းမ်ားဆီသို႔)
  ေက်ာက္ဖရား ေသာင္ရင္းမွသည္ မယ့္ေခါင္ဆီသို႔  စာစု (၃) 

                  
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire