Libellés

Archives du blog

mardi 7 mars 2017

** * မယ့္ေဟာင္ေဆာင္မွ ပိုင္ ** *

ခရီးသြားျခင္း အႏုပညာ
ေက်ာက္ဖရား ေသာင္ရင္းမွသည္ မယ့္ေခါင္ဆီသို႔ (၅)

(မယ့္ေဟာင္ေဆာင္မွ ပိုင္) 


ေက်ာက္ဖရား ေသာင္ရင္းမွသည္ မယ့္ေခါင္ဆီသို႔ စာစု ()
ေမာင္ရင္ငေတ
ေက်ာက္ဖရား ေသာင္ရင္းမွသည္ မယ့္ေခါင္ဆီသို႔
(မယ့္ေဟာင္ေဆာင္မွ ပိုင္)
ေက်ာက္ဖရား ေသာင္ရင္းမွသည္ မယ့္ေခါင္ဆီသို႔  စာစု ()

                                                                 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire